TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Księga Należności
 • Obsługiwanie faktur, not kredytowych, wpływów i rejestrów uzgodnień w walucie krajowej lub obcej.
 • Przydzielenie każdemu klientowi sześciu pól dla analizy i kontrola wprowadzanych wartości dla każdego użytkownika.
 • Obsługa rabatów za wcześniejszą płatność faktury.
 • Definiowanie różnych kryteriów listów monitujących służących do ściągania długów.
 • Możliwość prowadzenia Księgi Należności z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do Księgi Głównej z wykorzystaniem księgowania do przyszłych okresów.
 • Dla każdego klienta możliwość wprowadzenia informacji do pięciu osób uprawnionych do kontaktów.
 • Przeglądanie kont Księgi Głównej w trakcie wprowadzania faktur.
 • Generowanie przez system numerów klientów.
 • Wprowadzanie wpływów do przyszłych okresów.
 • Przeglądanie transakcji według numerów pozycji, klientów, dat i typów transakcji.
 • Przekazywanie pakietów wpływów do modułu Obrót finansowy w celu uzgodnienia z wyciągami bankowymi.
 • Możliwość przekazywania wpływów na określone zlecenia do modułu Obsługa Zleceń.
 • Definiowanie przez użytkownika drukowanych Zestawień sald.
 • Zastosowanie wyczerpujących kryteriów wyboru i kolejności podczas generowania wydruków.
 • Wydruk zalegających dłużników wykonywany jako wykaz sald klienta lub wykaz poszczególnych transakcji w walucie bazowej lub obcej.
 • Ustalanie warunków kredytu bazujących na dacie transakcji lub dacie ostatniego dnia w miesiącu.
 • Możliwość prowadzenia kilku Ksiąg Należności w osobnych systemach.
 • Każde konto klienta w Księdze Należności może być prowadzone w innej walucie niż waluta bazowa. Oznacza to, że każda transakcja może być trzymana w dwóch walutach i przeliczana na trzecią przy przesyłaniu do Księgi Głównej.
 • Podawanie kodów reklamacji zdefiniowanych przez użytkownika dla pozycji reklamowanych.
 • Można zapisać pięć adresów dla każdego klienta.
 • Przypisanie do każdego adresu klienta kodu pocztowego, telefonu, faksu i teleksu.
 • Określenie metod dostaw i rodzajów transportu.
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów sprzedaży z uwzględnieniem podatku VAT dla Urzędu Skarbowego.
 • Prowadzenie specjalnego notatnika zajmującego do 999 stron, z możliwością drukowania jego zawartości na Zestawieniach sald.
 • Automatyczne przekazywanie na konta klientów w Księdze Należności kwot pochodzących z bezpośredniego przekazu z banku przez moduł transferu bankowego BACS.
 • Automatyczne wyliczanie wartości podatku VAT.
 • Umożliwia korzystanie z obsługi listów kredytowych funkcjonujących w wielonarodowych europejskich organizacjach.
 • Generowanie czeków w celu zwrotu nadpłat klientom.
 • Archiwowanie zakończonych transakcji. Przeglądanie i wydruki dla transakcji archiwowanych obsługiwane są w ten sam sposób jak transakcji bieżących.
 • Pozwala zapamiętać i przeglądać powiązania wszystkich faktur z wpływami za te faktury.
 • Pozwala na automatyczną generację numerów transakcji według zdefiniowanej sekwencji dla poszczególnych klientów w celu uzyskania dodatkowej dokumentacji księgowej.